Snelle Levering 24V LED 5 jaar fabrieksgarantie

Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Suslight Belux France by Cumulus Media Belgium B.V.; gevestigd en kantoorhoudend te Westerlo in België.

ALGEMENE BEPALINGEN

a) Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan: Cumulus Media Belgium B.V.

b) Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper is eerst gebonden, nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard. Mogelijke inkoop voorwaarden van koper gelden slechts voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c) Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verkoper het geschil aan een andere volgens de gewone competentieregelen bevoegde rechter wenst voor te leggen.

d) Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en maten of gewichtsopgaven, schema’s of bestekken welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod deze zonder verkopers schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

e) Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospecties, advertenties en offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden de verkoper alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

LEVERING

a) De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de door de verkoper afgegeven orderaanvaarding.

b) Levering geschiedt af verkopers magazijnen. Vanaf het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor de gereed zijnde goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

LEVERTIJD

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

GARANTIE

a) Verkoper garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricage fouten.

b) De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

– de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

– indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

c) De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan oneigenlijk gebruik van de zaak en/of het niet gebruiken van de gekochte zaak conform de gebruiksaanwijzing.

d) De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade door geleverde materialen aan zaken en/of personen, zowel direct als indirect.

OVERMACHT

a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper; een al gemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

b) Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

c) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd

het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

KOOPSOM EN PRIJS

a) Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens hem op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

b) Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

BETALINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) In die gevallen waar verkoper niet bij voorbaat betaling verlangt moet betaling van het door koper verschuldigde geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zonder dat tegen deze betalingsverplichting enige schuldvergelijking kan worden ingeroepen of korting kan worden toegepast. Alle betalingen dienen te geschieden in gereed Nederlands geld ten kantore van verkoper of bij een door verkoper aan te wijzen bank. Eventuele reclames van koper schorten diens betalingsverplichting niet op.

b) De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten,

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

c) Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid b) onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

d) Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid b) bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

e) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te s tellen.

f) De koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage geven;

– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B W;

– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B W;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf.

WANPRESTATIE VAN KOPER

a) Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enige andere verbintenis, die voor hem jegens verkoper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval faillissement of surseance van betaling van koper mocht worden aangevraagd of uitgesproken, of tot liquidatie van kopers bedrijf mocht worden besloten, zal koper door dit enkele feit worden geacht in gebreke te zijn en zal verkoper het recht hebben alsdan de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds op te schorten of zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, met bepaling in het laatst geval van de voor

het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, alles ter keuze van verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schade, interesses en/of nakoming van de overeenkomst. In dit geval zullen alle overige vorderingen die verkoper op koper mocht hebben dadel ijk opeisbaar zijn.

b) Onverminderd de hierboven omschreven bevoegdheden van verkoper heeft deze het recht de niet betaal de aan koper geleverde goederen zonder formaliteit als zijn eigendom weg te voeren, in welk geval koper aan verkoper tenminste een vergoeding voor het gebruik van de goederen verschuldigd is van 1/260ste deel van de koopsom en kosten voor elke werkdag dat de goederen van verdere schade of kosten als boven omschreven. Bij niet tijdige betaling geldt voorts dat koper van de vervaldag af een rente verschuldigd is van 1,5% per maand.

c) Indien de verkoper genoodzaakt is de vordering ter incassering aan een derde of derden uit handen te geven komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatsten gefixeerd zijn op 15% van het totaal bedrag voor rekening van koper.

SLOTBEPALING

Indien een of meer dezer voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de s trekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien de verkoper heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de kamers van koophandel te Turnhout.

Cumulus Media Beglium

BTW-nummer BE0691.970.284

NL